Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Conamara – An Ghaeilge agus An Ghaeltacht

Toghchán 2020

A Chara,

Táim ag lorg do thacaíocht sa toghchán seo ionas gur féidir liom leanúint ar aghaidh ag déanamh ionadaíocht ar do shon i nDáil Éireann.

Le chéile, tá dul chun cinn mór déanta againn – tá níos mó daoine ag obair, tá an t-airgeadas poiblí in ord, agus tá infheistíocht á déanamh i gcúrsaí iompair, tithíochta, cúram sláinte, teaghlaigh agus pobal. Mar sin féin, ní mór dúinn níos mó a dhéanamh go háirithe sna réimsí Sláinte agus Tithíochta. Agus caithfimid dul i ngleic le dúshláin ar nós an Breatimeacht agus freisin Gníomhú ar son na hAeráide.

Is mór an phribhléid dom a bheith i mo Theachta Dála agus má atoghadh mé, geallaim go leanfaidh mé ag obair leat go háitiúil agus i nDáil Éireann ionas go mbeidh todhchaí le tnúth leis ag gach duine i nGaillimh agus inár dtír.

Léamh faoi chuid den infheistíocht atá déanta againn go háitiúil agus smaoinigh ar vótáil Seán Kyne Uimh. 1, Dé Sathairn, 8ú Feabhra. Go raibh maith agat.

 

Under new ownership. Minister of State Seán Kyne outside the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara, at An Caisleán
Under new ownership. Minister of State Seán Kyne outside the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara, at An Caisleán

Aerfort Chonamara

Tá mé fíor bhuíoch as ucht tacaíocht an Rialtas chun Aerfort Chonamara a cheannach. Léiríonn sé ár dtiomantas ach go háirithe d’fhorbairt pobail inmharthana ar Oileáin Árann. Leis an acmhainn straitéiseach seo i seilbh an Stáit, tabharfaidh sé cinnteacht níos fearr faoi thodhchaí na seirbhísí aeir go hÁrainn. Ina theannta sin, tá an-poitéinseal ann chun seirbhísí ag an aerfort a mhéadú ar mhaithe le pobail Chonamara ar nós naisc le haerfoirt eile agus clubanna eitilte a úsáid, i measc úsáidí eile.Fire Station An Cheathru Rua 2

 

Stáisiún Dóiteáin, An Cheathrú Rua

Bhí sé mar onóir agam an Stáisiúin Dóiteáin nua do Chonamara Theas a oscailt go hoifigiúil ar an gCeathrú Rua.  Le tacaíocht ón Stát agus an gComhairle Contae tá foireann an stáisiún ag déanamh obair na gcapall ar son mhuintir Chonamara. Bhí muintir Chonamara ag lorg an tseirbhís den scoth seo le blianta fada agus tá mé an-sásta go raibh mé in ann cabhrú chun go dtarlódh sé seo.

 

Ag Obair do Chonamara:

Oideachas & Daoine Óga

Cathaoirleach Pól Ó Gallchóir, an príomhaoire Joe McHugh, an tAire Stáit um Ghnóthaí Tuaithe is Acmhainní Nádúrtha Seán Kyne, An Taoiseach Leo Varadkar agus Príomhdfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn

Polasaí Don Oideachas Gaeltachta

Sheol muid an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta i 2016 agus an Polasaí Don Oideachais Gaeltachta i 2017.  Ba é seo an chéad Bheartas Oideachais Gaeltachta riamh agus tríd an bpolasaí, táimid ag cuir níos mó maoiniú ar fáil chun tacú le scoileanna i bpobail Ghaeltachta.

 

Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Bhí mé thar a bheith sásta a bheith in ann an t-ardú a thabhairt ar mhaithe le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag glacadh páirt i ‘Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge’. Bíonn an maoiniú a thacaíonn le teaghlaigh in ann phobail áitiúla agus gheilleagar an Gaeltacht a neartú. Chomh maith leis sin chuir muid cúnamh breise ar fáil do na teaghlaigh a n-éiríonn leo aitheantas a fháil den chéad uair chun foghlaimeoirí a choinneáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

 

Scoileanna Nua

Tá scoileanna nua oscailte i gConamara Theas, sna Forbacha agus an Tulach.  Freisin, d’oscail mé na seomraí nua i nGairmscoil na bPiarsach, Rosmuc.  Tá maoiniú curtha ar fáil tríd Scéim na nOibreacha Samhraidh, chun obair a dhéanamh ar scoileanna cosúil le

 • Scoil Náisiúnta Seamus Naofa, Bearna
 • Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua
 • Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin
 • Scoil Náisiúnta Colmcille, Leitir Móir
 • Scoil Éinne, An Spidéal,
 • Scoil Náisiúnta Naomh Treasa, Caiseal
 • Scoil Náisiúnta Naomh Colmáin, Carna,
 • Scoil Náisiúnta Leitir Geis
 • Scoil Náisiúnta Mhuire, Ros Muc,
 • Scoil Náisiúnta Brocáin, Ros Muc,
 • Scoil Mhuire Béal an Daingin,
 • Scoil Náisiúnta Tír an Fhia, Leitir Móir,
 • Scoil Náisiúnta Tír na Cille, An Mám
 • Scoil Náisiúnta Bhríde, Leitir Caladh
 • Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
 • Coláiste Cholmcille, Indreabhán
 • Scoil Phobail Mhic Dara, Carna

 

Cúntóirí Teanga

I mí Meitheamh, cheadaigh mé maoiniú ilbhliantúil do €1.47 milliún do Scéim na gCúntóirí Gaeilge. Tá an Scéim ag feidhmiú anois i 45 scoil i nGaillimh.  Tréimhse 32 seachtain– 6 seachtain bhreise don bhunscoil agus  31 seachtain don mheánscoil.

 

Clár Aclaíochta agus Spóirt

Cheadaigh mé maoiniú do os cionn €213,000 thar thréimhse 3 bliana ionas gur féidir le Muintearas an Clár seo a reáchtáil in 18 scoil i nGaeltacht Chonamara.

 

AcadamhTríú Leibhéal

Cheadaigh mé deontas do €2.7 milliún do Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá sárobair a dhéanamh ag an Acadamh  ar son an Ghaeilge le breis agus 2,000 mac léinn ag freastal ar chúrsaí sna trí ionad – An Cheathrú Rua agus Carna san áireamh. Cuireann sé go mór leis an ngeilleagar áitiúil le breis agus 35 duine ag obair san Acadamh i gConamara. Tá € 500,000 eile ag maoiniú cúrsaí Gaeilge in OÉ Gaillimh.

Dheimhnigh an tAire Oideachas Joe McHugh go mbeidh an Roinn ag íoc an táille tríú leibhéal do Mhúinteoirí ag fanacht sa nGaeltacht. Deontas Gaeltachta chun cabhrú le múinteoirí faoi oiliúint nach mór dóibh freastal ar taithí oibre sa Ghaeltacht chun céim a bhaint amach ina gcúrsa.

 

Seimeastar na Gaeltachta SKyneSeimeastar na Gaeltachta

I mí na Bealtaine seo caite, cheadaigh mé maoiniú don tionscnamh nua ‘Seimeastar na Gaeltachta’ atá a reáchtáil ag ‘Acadamh na hOllscolaíochta’ i Carna & An Cheathrú Rua.  Is deis iontach é seo do mhic léinn ollscoile freastal ar sheimeastar sa Ghaeltacht chun a gcuid scileanna Gaeilge a fheabhsú. Chomh maith leis sin, fanann na mic léinn le teaghlaigh áitiúla i gcaitheamh an tseimeastair, rud a thugann spreagadh don phobal áitiúil agus don gheilleagar áitiúil.

 

Ciste Nua

Sheol mé Ciste nua Scoláireachta do iar-bhunscoileanna DEIS. Cuidíonn an ciste seo le daltaí ó scoileanna DEIS, scoileanna faoi mhíbhuntáiste, freastal ar chúrsaí samhraidh Gaeltachta saor in aisce.

 

Ealaín na Gaeltachta

Maoiniú de €1.27 milliún, méadú 30%, chun cuidiú le ranganna a chuir ar fáil i gceol traidisiúnta, damhsa, amhránaíocht agus focal labhartha, sna scoileanna áitiúla.

 Naíonra na Forbacha

Naíonraí

Tá maoiniú ilbhliantúil €1.26 milliún curtha ar fáil againn do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta chun tacú le seirbhísí luathbhlianta lena n-áirítear 74 naíonraí. D’ardaigh muid an t-uasmhéid maoinithe ó 80% go 95% chun cabhrú le pobail  áiseanna nua a chuir ar bun.

 

Pobal

Pleanáil Teanga

Tá na pleananna agus maoiniú ceadaithe againn don chuid is mó de na Limistéir Pleanála Teanga lena n-áirítear Cois Fharraige, An Cheathrú Rua, Conamara Láir, Ceantar na nOileán, Maigh Cuilinn, i measc nithe eile. Tá maoiniú €1.7m in aghaidh na bliana ag cuidiú leis na pleananna a chur i bhfeidhm a bhfuil gníomhartha acu a bhaineann le hoideachas agus le daoine óga, le seirbhísí pobail agus poiblí, le daoine aosta, i measc rudaí eile.

 

Maoiniú do Chomharchumainn

Déanann na Comharchumainn obair ríthábhachtach do phobail ar fud Chonamara agus bhí áthas orm a bheith ábalta maoiniú a mhéadú go €826,000 in aghaidh na bliana do 12 comharchumann ar fud na Gaillimhe.

 

Bóithre

Le trí bliana anuas tá os cionn €206 milliún infheistithe againn i mbóithre ar fud Chontae na Gaillimhe. Áirítear leis seo infheistíocht i mórthionscadail ar nós pleanáil do Chuarbhóthar Chathair na Gaillimhe agus obair feabhsúcháin ar N59 chomh maith le go leor tionscadal eile lena n-áirítear €550,000 do Bhóthar Doire Fhearta, €228,000 do Bhóthar Ros a Mhil, €152,000 do Scríb agus €40,000 Aill an Phréacháin.

 

Reilig

Chás mé le Comhairleoirí Chonamara agus oifigigh ó Chomhairle Contae na Gaillimhe chun cúrsaí reiligí Chonamara a phlé.  Cheadaigh Comhairle Contae na Gaillimhe maoiniú breise do 2020 agus beidh muid ag coinneáil an brú oraibh chun an buiséad seo a mhéadú.

 

Coiste Ionad Cuimhneacháin 1Teach an Phiarsaigh / An tIonad Cuimhneacháin Eilimircigh, Carna

Bhí mé sásta a bheith in ann tacú leis an dhá thogra thábhachtach seo i Rosmuc agus Carna.  Tá Teach an Phiarsaigh ag feidhmiú mar ionad cultúrtha agus turasóireacht sa Cheantar ag comóradh Pádraig Mac Piarais.  Mar Áire Stáit, cheadaigh mé beagnach €700,000 do Ionad Cuimhneacháin Eilimircigh chun tacú leis an togra seo i gCarna.

 

NASC Gaeltachta

Le maoiniú tosaigh do €120,000, tacóidh an ciste nua seo le tionscnaimh a nascann agus a neartaíonn ár bpobail Ghaeltachta agus a chuirfidh an Ghaeilge chun cinn mar theanga pobail laethúil i gceantair Ghaeltachta na tíre.

 

Leathanbhanda

I mí na Samhna seo caite, bhronnamar conradh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. Tabharfaidh sé seo leathanbhanda inacmhainne ar ardchaighdeán do gach teach agus gnó sa tír agus cuideoidh sé go mór le saol pobail tuaithe. Tá obair tosaithe ar an bPlean agus sna míonna amach romhainn beidh pointí nasctha leathanbhanda le Wifi saor in aisce in Oifig Phoist Sraith Salach, Ionad Pobail Leitir Mealláin, Scoil Náisiúnta Maínis, Carna, Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh, An Bhuaile Bheag, i measc áiteanna eile.

 

Deontas Spóirt agus Caitheamh Aimsire

Faoin gClár Caipitil Spóirt agus scéimeanna eile, go háirithe ó Roinn na Gaeltachta thacaigh mé le leithdháiltí do chlubanna agus d’eagraíochtaí áitiúla mar:

 • Bearna/Na Forbacha Aontaithe
 • Chroí Mhire, An Spidéal
 • Club Judo An Cheathrú Rua
 • Coiste Páirc na Forbacha
 • Cumann Liathróid Láimhe Mhaigh Cuilinn
 • Cumann Lucht Capaillíní Chonamara
 • Cumann Lúthchleas Gaeil Mícheál Breathnach
 • Cumann Rámhaíochta na Gaeilge
 • Cumann Slat Iascaigh Chasla agus An Cheathrú Rua
 • Scoil na bhForbacha
 • Tearmann Eanna Teo

 

Tacaíochtaí d’Eagraíochtaí Áitiúla

Le roinnt blianta anuas, le hacmhainní breise ón ngeilleagar atá ag fás, bhí mé in ann maoiniú a cheadú do raon eagraíochtaí áitiúla a bhí ag obair ar mhaithe lenár bpobail.

 • Bearna CLG
 • CLG Carna/Caiseal
 • CLG An Spidéal
 • Coiste Peile an Phiarsaigh, Rosmuc,
 • Coiste Spreagadh na nAosach, Carna
 • Coláiste Chamuis
 • Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS), Tír an Fhia,
 • Cumann Forbartha Chois Fharraige
 • Cumann Forbartha na Foirnéise, Camus,
 • Cumann Peil na mBan Maigh Cuilinn
 • Cumann Traenach na Gaeltachta Láir
 • Gaillimh le Gaeilge
 • Gasóga Mara na Gaeltachta
 • Ionad Pobail Chill Chiaráin
 • Na Piarsaigh, Rosmuc
 • Pastime Chonamara
 • Spórtlann Naomh Anna
 • Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua

 

Deontas na Roinne/Rialtas:

 • Gairdín Cuimhneacháin Leitirmóir in aice leis an séipéal
 • Bus don Aosach i dTearmann Eanna
 • Deontas do chosán a thógáil idir Scoil Tír an Fhia agus an Halla Pobal
 • Leathnú Caladh Bealacarra
 • Tús curtha le hobair ar céibh an Droim
 • Cosáin feabhsaithe i gCarna agus Rosmuc
 • Deontas do chosán agus oibreacha don Cheathrú Rua – €80,000 ag ceangal na páirceanna imeartha áitiúla leis an Sráidbhaile ag an eastát tionsclaíoch, An Crumpán.
 • Sráid-dreach agus cosáin sa Spidéal

 

infreastruchtúr Uisce

Tá infreastruchtúr uisce agus fuíolluisce riachtanach dár bpobail chun fás. Ó 2016 i leith tá infheistíocht déanta againn in infreastruchtúr lena n-áirítear taiscumair nua do Leitir Fraic agus Tír an Fhia, príomhphíopaí nua uisce i Ros Muc agus Leitir Móir, príomhphíopaí uisce agus naisc nua ar An Cheathrú Rua, Cois Fharraige agus An Spidéal agus uasghrádú ar ionaid chóireála sa Spidéal agus An Cheathrú Rua.

 

Fostaíocht

Tá maoiniú breise daingnithe agam mar Aire Stáit chun an buiséad a thabhairt go beagnach €23 milliún in aghaidh na bliana, tá Údarás na Gaeltachta ag cuidiú le fostaíocht  i gConamara le 3,090 duine ag obair i gcliantchuideachtaí an Údaráis.

Tá muid in ann tacú leis an Údarás tríd breis airgead caipitil agus tríd scéimeanna cosúil leis an scéim athghiniúint sna ceantair tuaithe agus scéimeanna fiontraíocht.

Bhí an tÚdarás in ann tograí a mhaoiniú cosúil le gteic An Cheathrú Rua, Carna agus An Spidéal. Tá moil digiteacha, le spásanna oibre comhroinnte, áiseanna oifige agus deascanna shealaíochta, riachtanach chun gnólachtaí nua-thionscanta a chothú agus a thacú. Tá 31 mhoil gteic á bhforbairt san iomlán.

 

Páirc na Mara

Tá an-áthas orm tacú le bunú Páirc na Mara i gCill Chiaráin. Braithim go bhféadfadh an tionscadal seo a bheith ina thús nua don cheantar agus is féidir taighde agus forbairt a dhéanamh ar ár n-acmhainn Mhara ollmhór amach ó chósta Chonamara.

Bhí an-díomá orm gur dhiúltaigh An Bord Pleanála cead a thabhairt d’fhoirgneamh ar an suíomh in Aibreán 2019 agus táim ag tnúth go mbeidh iarratas nua á dhéanamh ag Údarás na Gaeltachta go luath.

Menu