Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Cáin

Tá buiséad 2016 ag laghdú MSU do gach oibrí, ag tabhairt an ráta cánach imeallach faoi bhun 50% do dhuine ar bith ag saothrú níos lú ná € 70,000. Tá na hathruithe seo chun go n-íocfadh sé a bheith ag obair agus an téarnamh a choinneáil ag imeacht. Is é ár bplean de réir a chéile deireadh a chuir le MSU chun tuilleadh postanna a chothú

Scoithphointe Caighdeánach Ioncaim 2016

Go seachtainiúil

 

Luach 12 Mhí
Singil/Baintreach

 

€650 €33,800
Teaghlach Aontuismitheora

 

€726.92 €37,800
Pósta (ioncam amháin)

 

€823.08 €42,800
Pósta (dhá ioncam)

 

€1,300 €67,600

 

 

Má ligeann tú seomraí ar cíos i do theach féin le duine nach bhfuil bainteach leat agus nach bhfuil an cíos a íoc ag fostóir an tionónta agus an cíos bliana a bheith níos lú ná €12,000, beidh an cíos saor ó cháin agus MSU. Má thugann tú aire do 3 leanaí nó níos lú i do theach agus go bhfaigheann tú níos lú ná €15,000, beidh an t-ioncam sin saor ó cháin ach go mbeidh Árachas Sóisialach €500 ar a laghad le íoc. Má théann tú os cionn na suimeanna sin, caillfear an díolúine agus gearrfar cáin ar an iomlán. Ní mór duit a bheith cláraithe leis an FSS  mar fheighlí linbh

 

Taispeánfaidh do Theastas Cánach luach bliantúil do Chreidmheasanna Cánach ar fad agus an t-iomlán coibhéiseach in aghaidh na seachtaine nó na míosa a bhaintear as an dliteanas comhlán seo chun an cháin iníoctha a thabhairt.

 

Creidmheasanna Cánach 2016

 

Duine Singil – €1,650 Creidmheas Cánach Aoise(an duine) – €245
Beirt Phósta – €3,300  Leanbh Éagumasaithe – €3,300
Baintreach – €2,190 Cúramóir Baile – €1,000
Duine Singil Cúramóra Leanaí – €1,650 Gaol Cleithiúnach – €70
PAYE Credit (per individual) – €1,650 Féinfhostaithe – €550

 

 

— Tá an Creidmheas do Chéile a Dhéanann Cúram sa Bhaile ar fáil ag céile i dteaghlach  nach bhfuil ach duine amháin ag saothrú agus atá ag tabhairt aire sa teach do leanbh atá i dteideal Sochair Linbh, nó do dhuine atá aosta nó míchumasaithe. Ní mór cur isteach ar an liúntas seo. Tá cead ag an gcúramóir baile ioncam dá gcuid féin nach mó ná €7,200 a shaothrú ach laghdaítear an creidmheas ina dhiaidh sin, ag dul go dtí náid má théann an t-ioncam os cionn €9,200. Ní áirítear Liúntas do Chúramóirí mar ioncam sa tástáil acmhainne seo, ná ioncam ó fheighlíochta leanaí faoi bhun € 15,000

 

—  Baineann Creidmheas Duine Singil Cúramóra Leanaí le duine singil nó le baintreach más féidir leat a thaispeáint gur tú an príomh cúramóir don leanbh faoi 18 bliain, os cionn 18 bliain in oideachas lán aimseartha, nó faoi éagumas buan.

 

— Is féidir Creidmheas do Ghaol Cleithiúnach a éileamh má thugann tú tacaíocht dod mháthair atá ina baintreach nó do ghaol éagumasaithe nach bhfuil a n-ioncam níos mó ná pinsean seanaois ranníocach.

 

— Má chailltear céile fir nó mná agus leanaí cleithiúnacha orthu, faigheann an bhaintreach creidmheas breise cánach de €3,600, €3,150, €2,700, €2,250 agus €1,800 faoi seach i ngach ceann de na 5 bliana tar éis an bháis.

 

 • Creidmheasanna cánach nár úsáideadh, ní bheidh siad inaisíoctha. Tabharfar ar aghaidh iad ó sheachtain go seachtain sa bhliain chánach, ach mura mbíonn siad úsáide ag deireadh na bliana cánach, caillfear iad.

 

 • Díolúine Aoise: Daoine atá 65 bliana d’aois nó os a chionn, tá siad díolmhaithe ó cháin ioncaim má bhíonn a n-ollioncam ó gach foinse faoi bhun €18,000 (singil), €36,000 (pósta).

 

 • Tá cead ag duine éagumasaithe nó duine nó daoine as a dteaghlach, suas go dtí €75,000 a asbhaint as a n-ioncam inchánaithe chun cúntóir baile a fhostú.

 

 

 • Tá Creidmheas Cánach de 20% ar chostais áirithe:

 

 

Gach Costas Leighis neamhchúitithe (níl san áireamh costais Teach Altranais atá ceadaithe ag do ráta imeallach); cúram Máithreachais; Measúnacht Síceolaíoch agus teiripe urlabhra do leanaí. Is féidir leat éileamh a dhéanamh ar chostais leighis do ghaol gar nó do dhuine atá aosta nó éagumasaithe beag beann ar mhaoin. Níl gnáthchúram fiaclóireachta ná cúram súl incháilithe.

 

Árachas Sláinte Íocann an t-árachóir an faoiseamh sin ag an bhfoinse anois agus baineann siad as do phréimh é. Beidh faoiseamh teoranta don chead €1,000 an duine fásta agus €500 in aghaidh gach gasúr ar athnuachan.

 

Árachas chun costais ar chúraim fadtéarmacha a chlúdach i gcás éagumais throm, agus chun costais fiaclóireachta neamhghnách a chlúdach.

Táillí Coláiste (Ar a n-áirítear Táille Teagaisc agus Ranníocaíocht an Mhic Léinn) suas go dtí €7,000 do gach mic léinn do chúrsaí fochéime lánaimseartha nó páirtaimseartha i gcúrsaí creidiúnaithe in Éirinn. Ach ní chuirtear san áireamh an chéad €3,000 d’aon éileamh, (m.sh. i gcás tuismitheoirí nach bhfuil ag íoc ach an ranníocaíocht mhic léinn do €3,000, beidh an faoiseamh i gceist i gcás go mbíonn an dara leanbh agus gach leanbh ina dhiaidh sin sa choláiste ag an am céanna).

 

Táillí Cúrsa idir €315 agus €1,270 in aghaidh an chúrsa do chúrsaí teanga iasachta agus TFC (ceadaithe ag SOLAS)

 

Tá deireadh á chur le Cíos do Thiarna Talún Príobháideach. Tá tionóntaí a thosaigh ag íoc cíosa roimh an 7 Nollaig 2010 incháilithe go fóill. Ina gcás sin, tá uasteorainn de €400 (singil), €800 (pósta/baintreach) i 2016, agus má tá tú 55 nó os a chionn ardaíonn sé go dtí €800 agus €1,600 faoi seach. Cuirfear deireadh leis seo i 2017.

 

Tá cúram leanaí fostóra incháinithe mar Shochar Comhchineáil.

 

Muirear Sóisialta Uilíoch gearrtha as an ollioncam, is cuma cén foinse (seachas Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh) agus gan ranníocaíochtaí pinsin a asbhaint. Bhí rátaí MSU laghdaithe i mbuiséad 2016:

 

 • 1% suas go dtí €12,012
 • 3% ar an gcéad €6,656 eile
 • 5% ar an gcead €51,376 eile
 • 8% ar an bhfuílleach

 

Beidh díolúine i gceist do dhuine le hollioncam faoi bhun €13,000. Íocann oibrithe féinfhostaithe 11% ar ioncam os cionn €100,000. Duine atá 70 bliain nó os a chionn agus go bhfuil cárta leighis acu nach bhfuil nach bhfuil a n-ioncam os cionn €60,000, íocadh siad uasráta 3%.

 

 • Baineann Árachas Sóisialta Pá-choibhneasa (ÁSPC) le hollioncam (gan ranníocaíochtaí pinsin a asbhaint) oibrithe agus daoine féinfhostaithe atá idir 16 – 66 bliana d’aois. Tá ráta amháin 4% i gceist don dá chatagóir anois, gan aon uasteorainn. Caithfidh státseirbhísigh, atá ar ráta modhnaithe, 4% a íoc anois ar an ioncam atá acu de bhreis ar €75,036. Tá gach oibrí díolmhaithe ó Árachais Sóisialaigh má thuilleann siad níos lú ná € 352 in aghaidh na seachtaine. Idir € 352 agus € 424 tá faoiseamh barrchaolaithe do € 12 agus ag titim aon séú de d’ioncam os cionn € 352 Is é an ranníocaíocht íosta ag duine féinfhostaithe ná € 500 in aghaidh na bliana. Ó 2014 beidh ÁSPC freisin maidir le ioncam neamhthuillte ar duine go dteastaíonn uathu tuairisceán cánach a dhéanamh. Ní dhéanamh sé aon difear d’ioncam neamhshuntasach (i.e. ús banc) don oibrí ÍMAT.

 

 • Pinsin: Féadfar codán áirithe den olltuilleamh faoi bhun €115,000 a chur i bpinsean saor ó cháin. Téann sin suas go dtí 15% (faoi 30 bliain) ag ardú ina chéimeanna go dtí 40% (60 bliain nó níos sine), ceadaithe ag d’uasráta cánach. Mar sin féin, beidh uasteorainn de € 2 mhilliún go dtí an luach iomlán de phlean pinsin duine. Beidh aon sochar a fhabhraíonn thar an luach sin beidh táille choinneála 40%, sula mbaintear gnáth cháin ar an iarmhéid. Tá deireadh a chuir leis an tobhach ar chistí pinsin príobháideacha i 2016

 

 • Cáin DIRT: Tá an cháin choinneála do 41% ar ús tuillte ar ghnáth chuntais taisce, cuntais infheistíochta agus cuntais comhar creidmheasa. I gcás daoine atá os cionn 65 nó éagumasaithe nach bhfuil dóthain ioncaim acu chun a bheith inchánaithe, tá cead acu sin a chur in iúl dá mbanc agus an t-ús a fháil gan aon asbhaint DIRT. Ó 14ú Deireadh Fómhar go dtí deireadh 2017, Is féidir le ceannaitheoirí den chéad uair aisíocaíocht a fháil ar DIRT ar choigilteas chun déanamh suas éarlais de suas do 20% ar cheannach teach

 

 • Cáin Mhaoine Áitiúil: Is 0.18%  an ráta CMA a bheidh i bhfeidhm do mhaoin le luach margaidh de suas go €1 mhilliún agus 0.25% ar aon luach os a chionn sin ag braith ar luach margaidh do mhaoine cónaithe ar an 1ú Bealtaine 2013.  Tá sé d’oibleagáid ar gach duine a tuairisceán a dhéanamh agus measúnú cothrom a dhéanamh ar luach an mhargaidh agus an cháin atá dlite.. Ní bheidh aon athrú ar luacháil go dtí 2019

 

 

I measc na Díolúintí

 • Tithe le damáiste suntasach pirít
 • Tithe nua a ceannaíodh suas go Deireadh Fómhair 2016 díolmhaithe go dtí deireadh 2016
 • Maoin ina raibh cónaí ar dhuine mar a príomháit chónaithe nó an t-aon áit chónaithe a bhí acu agus ar fhág sé/sí an mhaoin siúd ar feadh 12 mhí nó níos faide mar gheall ar éiglíocht fhadtéarmach meabhrach nó fhisiceach.

 

Neamhábaltacht chun íoc: Is féidir le úinéir íocaíocht a chuir ar iarchuir

 • Ar feadh tréimhse éiginnte, nuair nach dtéann oll-ioncam thar €15,000 (singil) agus €25,000 (cúpla)
 • Suas go dtí 2017, i gcás ina mbeidh ollioncam lúide 80% úis morgáiste níos lú ná € 15,000 (singil) nó € 25,000 (lánúin)

Is féidir iarchuir go 50% den cháin a cheadú sa dá chás luaite, suas go dtí €25,000 (singil), €35,000 (cúpla). Gearrfar ús ar méid an iarchurtha ag ráta níos ísle (4% sa bhliain) gach bliain le aisghabháil ó dhíol / aistriú maoine

 

Creidmheas Cánach ar athchóiriú:

 

Beidh creidmheas cánach ioncaim de 13.5% ar athchóirithe tí suas go uas chaiteachas de € 30,000 ar obair atá déanta roimh 31 Nollaig 2016.  Tá an creidmheas iníoctha thar an dá bhliain théis an bhliain ina ndéantar agus a n-íoctar as an obair. Is féidir le úinéirí tí agus do thiarnaí talún leas a bhaint as an gcreidmheas. Chun cáiliú ní mhór ar a laghad € 5,000 (CBL san áireamh) a chaitheamh. Níl an creidmheas cánach ar fáil ach dóibh siúd go bhfuil a n-oibleagáidí um Cháin Mhaoine Áitiúil agus Mhuirear Teaghlaigh suas chun dáta.

Menu