Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Roghanna do Dhaoine Dífhostaithe

 • Má bhí tú dífhostaithe nó ar Shochar Breoiteachta ar feadh 12 mhí ar a laghad is féidir leat Liúntas Fiontair um Filleadh ar an Obair a éileamh, nuair a thosóidh tú gnó. Ceadóidh seo duit cuid de d’íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh a choinneáil, saor ó cháin, ar feadh 2 bhliain (100%, 75%), deontais tacaíochta suas go dtí € 2,500 a fháil agus do shochair thánaisteacha a choinneáil. Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin le haghaidh díolúine ó cháin ioncaim ar feadh 2 bhliain suas go dtí uasmhéid de € 40,000 in aghaidh na bliana

 

 • Aon duine atá fágtha iomarcach nó atá i dteideal Sochair Chuardaitheora Poist, is féidir leo éileamh a dhéanamh ar Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach. Ceadaíonn sin dóibh an sochar a choinneáil go rachaidh sé in éag (9 mí ar a mhéid). Má bhíonn tú ar leas sóisialach ar feadh trí mhí ar a laghad, is féidir leat d’íocaíocht agus do shochair thánaisteacha a choinneáil ach ní chuirfidh an scéim fad le tréimhse do theidlíochtaí.

 

 • Is féidir cabhair a bheith ar fáil don tionscnamh ón Oifig Fiontair Áitiúil (Chontae agus Chathair na Gaillimhe, Teil: 091 565269 Maigh Eo Teil: 094 9047555)  Is féidir le Micreamhaoiniúcháin Éire (01-2601007) iasachtaí suas go €25,000 do thograí inmharthana ó thaobh tráchtála a raibh iarratas ar chreidmheas diúltaithe ag na bainc acu.

 

Obair agus Oiliúnt

 

 • JobBridge: Tugann sin intéirneacht de 6 – 9 mí do dhaoine a bhí ar fáil chun oibre agus iad ag fáil íocaíochta nó creidmheasanna ar feadh trí mhí ar a laghad. Cuidiú cáilitheachta is ea an t-am a caitheadh ag críochnú cláracha traenála FÁS, filleadh ar an oideachas nó scéim pobail. Gheobhaidh na rannpháirtithe €52.50 / tseachtain anuas ar a leas sóisialach.

Féach ar www.jobbridge.ie

 

 • JobsPlus: Fostaí ar bith atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn Coimirce Sóisialaí le 12 mhí le 18 mí anuas, Tugtar €72 in aghaidh na seachtaine fóirdheontas don fostóir a earcaíonn tú ar feadh 2 bhliain (€96 sa tseachtain, má tá duine dífhostaithe níos mó ná 24 mí) ar an gcoinníoll go mbeidh tú ag obair ar a laghad 4 lá agus 30 uair an chloig sa phost in aghaidh na seachtaine. Tabhair cuairt ar jobsplus.ie chun clárú ar líne.

 

 • Springboard: Cuireann sé áiteanna ar fáil do dhaoine dífhostaithe ar réimse cúrsaí páirtaimseartha, ó leibhéil teastais go dtí leibhéil na céime máistreachta sna institiúidí teicneolaíochta Féach bluebrick.ie Cuireann Momentum oiliúint agus taithí oibre ar fáil in earnálacha éagsúla (ag rith 11-45 seachtain) chun cabhrú le daoine atá dífhostaithe ar a laghad 12 mí. Féach www.momentumskills.ie

 

 • Is féidir cur isteach ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (ón An Roinn Coimirce Sóisialaí )nó Liúntas VTOS (VEC) má tá tú ag ar chúrsa lánaimseartha as a dtiocfaidh teastas aitheanta Dara nó Tríú leibhéil nó ag leibhéal Iarchéime agus go bhfuil tú:

 

 • 21 bliain ar a laghad (18, má tá tú imithe ón oideachas le 2 bhliain ar a laghad), 24 mar Iarchéimí agus
 • ar Leas Sóisialach ar feadh 3 mhí ar a laghad (don Dara Leibhéal), 6 mhí (VTOS), nó 9 mí (don Tríú Leibhéal), nó ar an toirt má chailleann tú do phost agus go bhfaigheann tú iomarcaíocht reachtúil.

 

Beidh uasráta €160 LFO/VTOS íoctha le daoine faoi 25 bliain.

Má bhíonn tú ar na scéimeanna sin, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar tharscaoileadh den táille clárúcháin faoin deontas tríú leibhéal.

Is féidir glacadh le roghanna páirtaimseartha VTOS gan cur isteach ar teidlíochtaí leasa shóisialaigh ach cead a fháil chuige sin.

D’iarrthóirí nua 2015/16, má bhí tú ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó íocaíocht idirthréimhseach Cuardaitheora Poist ní mór duit do theidlíocht athbhunú d’íocaíocht phríomhúil chun go mbeidh tú i dteideal LFO don dara bhliain agus a breis staidéir.

 

 • Tá Deontais Tástáil Mhaoine Tríú Leibhéil ar fáil ó SUSI.ie do chúrsaí lánaimseartha fochéime. Má tá tú ag brath ar do thuismitheoirí, tá d’ioncam (más ann) a mheasúnú chomh maith le do thuismitheoirí ioncam comhlán. Cludaíonn an deontas:

Uasteorainn Ioncaim (níos lú ná ceathrar leanbh)

 • Ráta speisialta cothabhála (€2,375) agus ranníocaíocht an mhic léinn (€3,000) = €22,703
 • Cothabháil iomlán (€1,275) agus ranníocaíocht an mhic léinn (€3,000) =€39,875(le páirt-teideal grádaithe síos le ioncam ardaithe go dtí)
 • Leath ráta ranníocaíocht an mhic léinn (€1,500) = €54,240

 

Íoctar an ráta cóngarach don deontas cothabhála (€5,915 ráta speisialta,  €3,025 ráta iomlán) má bhí cónaí ar an mac léinn 45 ciliméadar nó níos lú ón gcoláiste a bhfuil sé ag freastal air. Baineann an ráta seo le mic léinn a bhfuil cónaí laistigh den achar seo orthu, mic léinn aibí (cleithiúnach nó neamh-chleithiúnach) san áireamh. Is féidir le mac léinn faoi mhíbhuntáiste atá in ann coinníollacha áirid a shásamh deontas breise a fháil, ní mhór a bheith ag déanamh éilimh ar íocaíochtaí fadtéarmacha leasa shóisialaigh nó Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.  Do gach ball den teaghlach breise i gcoláiste, tá € 4,700 eile curtha leis an acmhainne tástálacha. Freisin Teaghlaigh le ceathair nó níos mó leanaí cleithiúnach, tá teorainn ioncaim uachtair níos airde.  Má tá tú 23 bliain d’aois nó os a chionn agus ag cónaí go neamhspleách ó do mhuintir ón 1ú Deireadh Fómhar an bhliain roimh tosú an chúrsa, beidh tástáil maoine ar d’ioncaim (agus do pháirtí más ann).

Menu