Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Sláinte

 • PRÍOMHCHUMHDACH LEIGHIS: Le Cárta Leighis beidh tú i dteideal na seirbhísí sláinte ar fad a fháil in aisce. Clúdaíonn Cárta Cuartaíochta Dochtúra costais an teaghlaigh i leith cuairteanna chuig an dochtúir. Tá an tástáil acmhainne do na cártaí sin bunaithe ar ghlanioncam, m.sh. tar éis asbhaint cánach agus ÁSPC, costas réasúnach cíosa agus morgáiste, taisteal chuig an obair, cúram leanaí, agus na gcostas rialta leighis a íoctar go seachtainiúil. Luacháiltear coigiltis ar an mbealach céanna agus a dhéantar le Pinsean Seanaoise Neamhranníocach. Deonófar cárta mura bhfuil an t-ioncam atá fágtha tar éis na n-asbhaintí sin níos airde ná na treoirlínte seo a leanas do 2016:

 

Cárta Leighis  

Dochtúir Amháin

 

Faoi 66 66 agus os a chionn<0} Faoi 66 66 agus os a chionn
{0>Single living alone<}0{>Singil agus i do chónaí leat féin €184.00 €201.50 €276.00 €302.00
Singil agus i do chónaí le teaghlach €164.00 €173.50 €246.00 €260.00
Lánúin Phósta (nó tuismitheoir aonair) €266.50 €298.00 €400.00 €447.00
Liúntas Breis do Leanaí Cleithiúnacha Cárta Leighis Dochtúir Amháin
don chéad dá leanbh faoi 16 €38.00 €57.00
do leanaí eile faoi 16

 

€41.00 €61.50
don chéad dá leanbh os cionn 16 €39.00 €58.50
do leanaí eile os cionn 16 €42.50 €64.00
16+ lánaimseartha ag 3ú leibhéal (gan deontas) €78.00 €117.00

 

 

Scrúdóidh an FSS cásanna atá taobh amuigh de na treoirlínte sin i gcúinsí speisialta, mar shampla chun clúdach a thabhairt do bhall teaghlaigh a bhfuil costais arda leighis air/uirthi.  I gcás daoine a bhfuil pinsin acu ón mBreatain nó ón AE, gan aon phinsean Leasa Shóisialaigh as Éirinn, is iondúil go mbíonn siad i dteideal Cárta Leighis, beag beann ar ioncam. Ní bheidh Mic Léinn i dteideal cárta leighis dóibh féin mura bhfuil ioncam neamhspleách de €164 ar a laghad acu (Is féidir deontas micléinn a bheith san áireamh ach ní thógtar sa tástáil acmhainne  chárta leighis é).

 

 • Tá daoine atá 70+ bliain d’aois incháilithe do Cárta Cuairte Dochtúra agus i dteideal Cárta Leighis má bhíonn a n-ollioncam faoi bhun €500 sa tseachtain (singil). nó €900 (pósta).
 • Má cháilíonn céile amháin ag 70, bíonn an bheirt cáilithe. más rud é nach mbíonn a n-ioncam comhcheangailte níos mó ná € 900 in aghaidh na seachtaine
 • Tabharfar cead don chéile a bhíonn fágtha an cárta leighis a choinneáil ar feadh trí bliana ar an tuiscint nach bhfuil a n-ioncam níos mó ná € 900 in aghaidh na seachtaine
 • Sa tástáil acmhainne, ní áirítear an chéad €36,000 (singil), €72,000 (lánúin). As an bhfuílleach, ní áireofar ach an t-ioncam atá saothraithe, ar tíolacadh deimhniú ús.

 

 • Tá leanaí atá 5 bliain d’aois agus faoi incháilithe do Cárta Cuairte Dochtúra saor in aisce (www.gpvisitcard.ie nó glaoigh ar 1890 252919) Beidh sé seo ag leathnú amach do leanaí atá 11 bliain d’aois agus faoi le linn 2016.

 

 • Gearrfar €2.50 ar gach mír oidis do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu (€25 an t-uasmhéid sa mhí don teaghlach). Ní bhaineann sin le daoine atá ar an scéim breoiteachta fadtéarmach.

 

 • Aisíoc ar Dhrugaí: Is féidir le gach teaghlach aisíoc a fháil ar chostas drugaí oidis de bhreis ar €144 sa mhí ach an druga a bheith ar liosta an rialtais.

 

 • TEIDLÍOCHTAÍ GINEARÁLTA OSPIDÉIL: Tá gach duine i dteideal seirbhísí poiblí ospidéil mar othar cónaitheach nó mar eisothar. Ach, má théann tú chuig comhairleoir príobháideach, caithfidh tú féin íoc as aon tástáil nó cúram a eascraíonn as sin, mura dtugann tú fógra gur mian leat aistriú ar ais agus dul ar an liosta feithimh phoiblí don chóiríocht.

 

 • Muirir: Cé is moite do dhaoine a bhfuil Cártaí Leighis acu, agus leanaí a bhfuil breoiteacht fhadtéarmach orthu nó gur atreoraíodh iad ó scrúduithe scoile, beidh na muirir seo a leanas le n-íoc sna príomhospidéil phoiblí:
 • Aonad Taismí agus Eisothair €100 mura bhfuil tú atreoraithe ag do dhochtúir nó tógtha isteach san ospidéal.
 • Leaba i mBarda Poiblí €75 san oíche (suas go dtí uasmhéid €750 sa bhliain).
 • Beidh ar othair phríobháideacha táillí a íoc, fiú má tá siad i mbardaí poiblí. Is iad na táillí ná €329-€407 (cúram lae) €659-€813 san oíche (barda), €800-€1,000 (seomra singil).

 

 

 • TACAÍOCHT DO THITHE ALTRANAIS: Faoin “Fair Deal” déanfar an measúnú céanna riachtanais agus an tástáil acmhainne céanna le haghaidh íocaíochta ar othair atá ag iarraidh áite i dTeach Altranais Príobháideach nó Poiblí. Beidh ar an othar íoc as costas an chúraim:
 • 80% den ioncam inmheasúnaithe (m.sh. tar éis asbhaint cánach, ASPC, morgáiste/cíosa agus costais leighis as póca)
 • móide 7.5% de luach aon sócmhainn de bhreis ar an gcéad €36,000 (singil), €72,000 (lánúin) nach n-áirítear.

 

Measfar céile ar leath de chomhioncam agus sócmhainní an lánúin. Beidh cead ag an FSS measúnú a dhéanamh ar aon sócmhainní a aistríodh le 5 bliana anuas.       Íocfaidh an stát as fuílleach an chostais.

Má tá na hacmhainní i sealúchas, féadfar an ranníocaíocht a iarchur go mbeidh eastát an duine socraithe, ach méadóidh an t-airgead atá dlite de réir an Phraghasinnéacs Tomhaltóirí gach bliain. Le teach an teaghlaigh amháin, beidh teorainn 22.5% leis an ranníocaíocht iarchurtha (m.sh. tar éis trí bliana cúraim). Ní bhaileofar an muirear iarchurtha ar an teach le linn shaol an chéile atá fágtha ná saol linbh mhíchumasaithe. Ní mór iarratas ar leith don iarchur a theacht ón othar nó ó ionadaí cúraim atá faofa ag an gCúirt Chuarda d’othar nach bhfuil in ann an cinneadh a dhéanamh dó/di féin.

 

 • PACÁISTE CÚRAIM BAILE: Is féidir iarratas a dhéanamh ar Pacáiste Cúraim Baile nuair a mheasfar go bhfuil riachtanas ann tar éis a theacht as an ospidéal, nó chun duine a choinneáil amach as cúram in institiúid. Tá Incháilitheacht bunaithe ar mheasúnú ar riachtanais chúraim agus ní ar mheántástála nó a bhfuil cárta leighis agat

 

 • LIÚNTAS CÚRAMÓRA: Má tá duine ina chónaí le (nó in aice láimhe agus córas díreach cumarsáide i bhfearas), agus ag tabhairt aire go lánaimseartha do leanbh ar Liúntas Cúraim Baile, nó d’aon duine atá 16 bliana nó os a chionn a dteastaíonn cúram lánaimseartha uathu, féadfaidh an té sin cur isteach ar Liúntas Cúramóra ach dul faoi thástáil acmhainne; €204 sa tseachtain atá ar fáil (€242 má tá an cúramóir 66 nó níos sine) móide Deontas Faoisimh bliantúil de €1,700.

 

Sa tástáil acmhainne, déanfar measúnú ar aon ioncam seachtainiúil atá ag an gcúramóir de bhreis ar €332.50 (singil), nó leath den ioncam atá ag an té sin agus ag an gcéile de bhreis ar €665 (pósta). Laghdófar an liúntas dá réir, gan an chéad €7.60 a chur san áireamh.

Tá leath ráta Liúntais Chúramóra iníoctha le daoine atá ag fáil Íocaíocht Leasa Shóisialaigh eile. Íocfar 50% de liúntas breise agus deontas iomlán faoisimh le duine atá ag tabhairt aire do bhreis agus duine amháin míchumasaithe. Tá cúramóirí féin i dteideal saorthaistil. Tá cead ag cúramóir suas go dtí 15 huaire sa tseachtain a dhéanamh ar  oiliúint nó i bhfostaíocht ar phá.

Tá cúramóirí i dteideal ranníocaíochtaí curtha chun sochair chun fanacht sa chóras. Nuair a éireoidh tú as an gcúram, beidh tú i dteideal dul ar scéimeanna um Fhilleadh ar Obair, um Fhilleadh ar an Oideachas nó Fostaíocht Pobail.

 

 • Is féidir le daoine atá ag déanamh cúraim go lánaimseartha cáiliú don Deontas Faoisimh €1,700, beag beann ar acmhainn, ach ní bheidh daoine atá ag obair níos mó ná 15 huaire nó ar íocaíochtaí Cuardaitheora Fostaíochta incháilithe.
 • Is féidir Sochar Cúramóra de €205, bunaithe ar d’Árachas Sóisialta, a éileamh do neamhláithreacht ghearrthréimhseach ón obair (suas go dtí 24 mhí) do dhualgais chúraim. Tá sé ar fáil do gach réimse árachais seachas S agus J. Ceadaítear saothrú teoranta suas go dtí €332.50 sa tseachtain ó obair, agus tú ag fáil an tsochair sin. Beidh do phost cosanta ar feadh na tréimhse 24 mhí.

 

Menu