Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Tithíocht

 • FADHBANNA LE FIACHA: Má tá deacracht agat íocaíochtaí a dhéanamh tá sé fíorthábhachtach sin a chur in iúl láithreach don dream atá i gceist (fóntais, bancanna, srl.) agus comhairle a fháil. Seo roinnt roghanna:
 • Comhairle Airgeadais & Seirbhís Bhuiséid (MABS) a thugann comhairle agus atá in ann idirghabháil a dhéanamh le creidiúnaithe (Shráid na Céibhe ag 0761 07 2570, An Cheathrú Rua ag 076107 2820 nó Maigh Eo 0761 072670).
 • Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann: Cabhraíonn siad le daoine a bhfuil airgead le n-íoc agus nach bhfuil in ann íoc chun teacht ar lonnaíochtaí fhiachas (info@isi.gov.ie, 076 106 4200)

 

 • Tá roghanna Easypay ar fáil ó na fóntais agus méadair réamhíocaíochta i gcásanna áirithe.

 

Deontas athsholáthair Píopa Luaidhe: Tá deontas ar fáil ón gComhairle ar athsholáthair píopa luaidhe.  (tá na sonraí a chuir i gcrích faoi láthair.

 

FORLÍONADH CÍOS

Mura bhfuil ceachtar páirtí ag obair níos mó ná 30 n-uair an chloig sa tseachtain, tá forlíonadh don chíosa  iníoctha faoi réir uasteorainn  agus  ag braith ar tástáil acmhainne (féach thíos) ar choinníoll go gcomhlíonann tú na riachtanais incháilitheachta seo a leanas:

 

 • Ní mór a bheith ag íoc cíosa (nó i gcóiríocht do dhaoine gan dídean) ar feadh sé mhí do dhá mhí dhéag deireadh ar a laghad, nó a bheith ar liosta tithíochta na Comhairle
 • Thairis sin, caithfidh an Chomhairle a mheas go bhfuil riachtanas tithíochta agat (deifríonn an Chomhairle Contae agus Cathrach cásanna éigeandála).

 

Ní íocfar aon fhorlíonadh má bhíonn an cíos os cionn na dteorainneacha atá leagtha síos do mhéid éagsúil teaghlaigh.  I nGaillimh is iad na teorainneacha cíosa ná €475/€540 do dhuine singil/pósta/lánúin agus €280/€300 do dhuine singil/pósta/lánúin atá ag roinnt lóistín agus €700/€725/€750 do lánúin le 1/2/3 leanaí. I Maigh Eo is iad na teorainneacha cíosa ná €375/€390 do dhuine singil/pósta/lánúin agus €195/€215 do dhuine singil/pósta/lánúin atá ag roinnt lóistín agus €433/€465/€500 do lánúin le 1/2/3 leanaí Is féidir réimsí éagsúla uasteorainneacha cíosa a bheith sa gcathrach agus an chontae chun na costais cíosa difriúil a thógáil san áireamh

 

Idir an dá linn má tá teaghlach ina bhfuil leanaí i mbaol a bheith gan dídean trí chaillteanas a tionóntachta, féadfaidh forlíonadh méadaithe a íoc ar mholadh ó Threshold (1800 454 454)

 

Scéim Chóiríochta Ar Cíos

Má tá tú ag fáil Forlíonadh Cíosa ar feadh níos mó ná 18 mí agus má tá tithíocht fhadtéarmach de dhíth ort, b’fhéidir go mbeifeá incháilithe don Scéim Chóiríochta ar Cíos (RAS). Tá an scéim á reáchtáil ag údaráis áitiúla . Déanann an t-údarás áitiúil an cinneadh deireanach maidir le cé atá incháilithe faoin scéim.  Faoin scéim déanann údaráis áitiúla conarthaí le tiarnaí talún chun tithíocht a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta orthu go ceann tréimhse aontaithe. Íocann an t-údarás áitiúil an cíos go díreach leis an tiarna talún. B’fhéidir go leanfá ar aghaidh ag cur airgid isteach le haghaidh do chíosa ach íocann tú an ranníocaíocht seo leis an údarás áitiúil agus ní leis an tiarna talún.  (Le tuilleadh eolas, 091-509293 Comhairle Contae, 091-894370 Comhairle Cathrach nó 094-9251495 Maigh Eo)

 

Tá an íocaíocht um Cúnamh Tithíochta (HAP) mar rogha nua ó Chomhairlí a bheas teacht isteach de réir a chéile i rith 2015 do dhaoine atá go fadtéarmach ar Forlíonadh Cíosa. Faoi HAP, íocann an Chomhairle an tiarna talún díreach agus íocann an tionónta cíos leis na Comhairle ag braith ar ioncaim. Beidh daoine ar HAP freisin i dteideal dul ar an liosta aistrithe na Comhairle. Cíos.  Beidh teorainn cíos i bhfeidhm

 

 

 • CABHAIR TITHÍOCHTA DO PHINSINÉIRÍ

Is féidir le daoine aosta nó daoine le míchumais deontais a fháil ó na Comhairlí Cathrach agus Contae chun a dtithe a fheabhsú.  Beidh deontais iomlána i gceist ag braith ar ioncam, ach is dócha go mbeidh tosaíocht do tástáil leighis

 

Is iad sin:

 • Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta –deontas  ar fáil chun do dheisiúcháin riachtanach ar nós athshreangú, deisiú dín, teas lárnach (murar ann dó roimh ré) do dhaoine os cionn 66 bliain d’aois. Athraíonn an deontas idir €2,400 agus €8000 le 95% don chostas ar fáil i gcathair agus contae na Gaillimhe agus 75% i Maigh Eo.  Braitheann sé ar ioncaim comhlán an teaghlaigh agus an costas ceadaithe ar an obair measúnú ag Comhairle Contae/Cathrach.
 • Áiseanna Soghluaisteachta – Suas go dtí 100% de dheontas nach mó ná €6,000 ón gComhairle Contae/Cathrach na Gaillimhe agus suas go 95% deontas i Maigh Eo chun déileáil le fadhbanna soghluaisteachta atá deimhnithe ag dochtúir (m.sh. ráillí, rampaí, ardaitheoirí staighre agus cithfholcadáin boinn leibhéalta) i dtithe faoi úinéireacht nó ar cíos príobháideach nuair a bhíonn ioncam an tí faoi bhun €30,000.
 • Oiriúnú Tí (Míchumas) – suas go dtí 95% de dheontas nach mó ná €30,000 ó Chomhairle Contae/Cathrach na Gaillimhe agus Maigh Eo chun teach a chur in oiriúint do riachtanais duine le míchumas leanúnach (m.sh. leithreas/cithfholcadán thíos staighre, oiriúnú do chathaoir rothaí, méadú, srl.) i dtithe faoi úinéireacht nó ar cíos. Ní mór go mbeadh na hoibre deimhnithe ag dochtúra agus d’d’fhéadfadh go mbeadh gá le Tuairisc Teiripeora Saothair.

 

Uimhir Guthán don Rannóg Deontas Tithíocht – Comhairle Cathrach 091-894371, Comhairle Contae 091-509301 agus Maigh Eo 094-9541111

 

 • TITHE ATÁ TÍOSACH AR FHUINNEAMH: Cuireann Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann deontais ar fáil d’úinéirí tithe faoi dhá chlár éagsúla

 

 • Better Energy Homes: Scéim a chuireann deontais ar fáil dóibh seo a leanas:  Insliú Áiléir (€300), Insliú Ballaí (€300-€2,400 taobh istigh agus €2,250 – €4,500 taobh amuigh, ag brath ar an gcineál tí), uasghrádú an Choire (€700) agus uasghrádú ar Shrianta Teasa (€600). agus Téamh gréine (€1,200).  Is dreasacht é an deontas téamh gréine chun infheistíocht i gcóras beag sa ghnáth teach.  Chomh maith leis an deontas insliú tá deontas €50 do Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh  (BER).  Clúdaíonn na deontais timpeall 20-30% don chostas iomlán.  Is féidir sábháil fuinneamh do 50% a bhaint amach.

 

 • Scéim Better Energy Warmer Homes a dhíríonn ar fheabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh agus ar choinníollacha compoird i dtithe ina bhfuil daoine ar ioncam íseal nó daoine aosta. Cuirtear cabhair ar fáil i dtaca le insliú áiléir, séideáin ghaoithe a choinneáil amach, insliú ar na dabhchanna uisce te agus bolgáin ísealfhuinnimh solais.

 

Tá breis eolais faoi na scéimeanna ar fáil ar Lóghlao 1850 927 000  (Better Energy Homes Scheme) agus 1800 250 204 (Better Energy Warmer Homes Scheme) nó ag http://www.seal.ie/Grants.  Ní mhór iarratais deontais a bheith curtha isteach agus ceadaithe sular curtha tús leis an obair.

Menu