Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Maoiniú de bhreis agus €1.27 milliún ceadaithe don Chlár na n-ealaíon teanga-lárnaithe do dhaoine óga sa Ghaeltacht

(English version below)

Cuimsíonn an leithdháileadh €405,000 chun tacú le himeachtaí ealaíon i scoileanna Gaeltachta na Gaillimhe

Mar Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin agus cheadaigh mé maoiniú de €1.27 milliún d’Ealaín na Gaeltachta chun clár ealaíon traidisiúnta a reáchtáil do dhaoine óga ar fud na Gaeltachta. Is ionann an maoiniú a chlúdaíonn na blianta scoile ó 2019 – 2022 agus méadú 30% agus meastar go mbainfidh suas le 1,000 dalta leas as.

Faoin gclár nua, reáchtálfaidh Ealaín na Gaeltachta, atá lonnaithe sna Forbacha, i nGaoth Dobhair agus i mBaile Bhúirne, i gcomhpháirtíocht le healaíontóirí agus múinteoirí áitiúla, ranganna i gceol traidisiúnta, damhsa, amhránaíochta agus na healaíona béil ar fud na gceantar Gaeltachta uile.

I nGaillimh, eagrófar ranganna i mbreis is fiche scoil i gConamara agus ar na hOileáin chomh maith le ranganna iarscoile i roinnt áiteanna. I nDún na nGall cuireadh an maoiniú ranganna ar fáil sa ‘Chrannóg’ i gComharchumann Ghaoth Dobhair agus i mbunscoileanna áitiúla agus beidh ranganna ar siúl freisin san Ionad Cultúrtha Bhaile Bhúirne, Co. Chorcaí.

Cuideoidh na comhpháirtíochtaí seo le raon leathan gníomhartha a chuir ar fáil do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge sna limistéir phleanála teanga agus táim dóchasach go n-éireoidh le hEalaíon na Gaeltachta i gcomhar lena gcomhpháirtí áitiúla an Ghaeilge a spreagadh i measc an aos óg. Tá sé tábhachtach, chomh maith, go ndéantar forbairt ar scileanna cruthaitheachta agus solúbthachta i ndaoine óga chun iad a ullmhú don saol amach rompu agus is deis iontach dóibh sin a dhéanamh tríd an gclár seo.

Mar inneall ríthábhachtach de Phlean Gníomhaíochta na Roinne, feidhmeoidh na comhpháirtíochtaí seo mar ghníomhairí athraithe laistigh de na pobail Ghaeltachta, ag aimsiú bealaí nua le dul i mbun oibre ag spreagadh na Gaeilge agus ag tacú le hoideachas cruthaitheach agus chultúrtha na ndaoine óga seo.

 

Liosta Ranganna Eanáir – Meitheamh 2019

  Scoil (Feadóg Stáin & Amhránaíocht) Líon daltaí (Measta)
1 Scoil Sailearna, Indreabhán 39
2 Scoil Éinne, An Spidéal 32
3 Scoil Náisiúnta Naomh Chiaráin, Cill Chiaráin 11
4 Scoil Naomh Treasa, An Caiseal 11
5 Scoil Cholmáin, Muighinis 11
6 S.N Aird Mhóir 11
7 S.N Ard Thiar 11
8 Scoil Mhuire, Carna 27
9 Scoil Thír an Fhia 30
10 Scoil Náisiúnta Éanna, Cloch na Róin 8
11 Scoil Náisiúnta Caomháin, Inis Oirr 29
12 Scoil Rónáin, An Trá Bhán 10
13 Scoil N Inis Meáin 8
14 Scoil Mhuire, Corr na Móna 30
15 Scoil Mhuire, An Tuairín 8
16 Scoil Bhríde, Leitir Caladh 12
17 Scoil Náisiúnta Colmcille 6
18 Scoil Rónáin, Cill Ronáin, Inis Móir 25
19 Scoil Eoin Pól, Eoghnacht, Inis Moir 14
20 Scoil Bhriocáin Rosmuc 25
21 Coláiste Naomh Éinne 10
22 Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua 150
     
Iomlán 22 Scoil Rannpháirteach 518 Dalta (Measta)
     
1 Halla Thír an Fhia 23
2 Scoil Náisiúnta Colmcille, An Tulach 15
3 Scoil Sailearna, Indreabhán (Satharn) 45
     
Iomlán 3 Ionad do Ranganna Iarscoile 83 Dalta (measta)
  Iomlán 601 Dalta

 

Funding of €1.27 million approved for Irish Language arts programme for young people in the Gaeltacht

Allocation includes €405,000 to support arts events in Galway’s Gaeltacht schools

As Government Chief Whip and Minister for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands I have approved funding of €1.27 million to Ealaín na Gaeltachta to run a programme of traditional arts for young people throughout the Gaeltacht. The funding which covers the school years from 2019 – 2022 represents a 30% increase and will benefit over 1,000 young people.

Under the new programme, Ealaín na Gaeltachta, which is located in Furbo, Gweedore and  Ballyvourney , will, in partnership with local artists and teachers, run classes in traditional music, dancing, singing and spoken word across Gaeltacht areas.

In Galway, classes will be organised in over twenty schools in Connemara and on the islands as well as after-school classes in several locations. In Donegal the funding will provide classes in ‘An Chrannóg’ at the Gweedore Co-op and in local primary schools while classes will also take place in the Cultural Centre in Ballyvourney, Co. Cork.

These partnerships will help to provide a wide range of activities for young people through the medium of Irish in the language planning areas and I am confident that Ealaín na Gaeltachta in partnership with their local partners will succeed in encouraging the Irish language among the young people.  It is also important that young people’s creativity and flexibility skills are developed to prepare them for life ahead and this is a great opportunity to do so.

As a key element of the Department’s Action Plan, these partnerships will find new ways of working to encourage the Irish language and support the creative and cultural education of young people.

 

Menu