Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Plean Gníomhaíochta nua um Chuntais Dhíomhaoine 2018

Tá áthas orm an Plean Gníomhaíochta nua um Chuntais Dhíomhaoine 2018 a sheoladh, a chuireann maoiniú de bheagnach € 40 milliún ar fáil do 45 chlár agus bearta a thacaíonn le daoine faoi mhíbhuntáiste agus an pobail ar fud na tíre.

Bhí rannpháirtíocht ag an Rialtas ar fad sa Phlean Gníomhaíochta 2018. Thosaigh mé an próiseas trí scríobh chuig na hAirí go léir ag iarraidh orthu sainaithint a dhéanamh ar thionscadail nó cláir laistigh dá Roinn.  Mar thoradh air sin ceadaíodh 45 beart ar fud trasna na 10 Ranna Rialtais:

  • An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
  • An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
  • An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  • An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
  • An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  • An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
  • An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
  • An Roinn Oideachais agus Scileanna
  • An Roinn Sláinte
  • An Roinn Cosanta

Is é cuspóir Maoiniú na gCuntas Díomhaoin ná cuidiú leis na grúpaí is laige inár sochaí. Tá mé ag iarraidh a chinntiú go ndíríonn na bearta a thacaímid leis na réimsí riachtanais is mó agus go ndéanann siad difríocht shuntasach agus inláimhsithe do dhaoine ar leibhéal áitiúil. Creidim go dtugann an Plean Gníomhaíochta 2018 faoi an sprioc sin agus soláthraíonn sé maoiniú chun tacú le bearta trasna na ranna Rialtais.

I mo roinn féin tá raon éagsúil bearta ag Plean Gníomhaíochta 2018 a thacaíonn le daoine aonair agus le grúpaí i mbaol i bpobail ar fud na tíre. Áirítear ar chuid de na bearta: úsáid TF chun go bhféadfadh daoine aosta cónaí níos faide go neamhspleách agus go sabháilte ina dtithe féin; maoiniú lena chinntiú go bhfuil ionad deonach ag gach contae in Éirinn; maoiniú chun oideachas a spreagadh ar leibhéal an phobail; maoiniú chun tacú le fostaíocht agus le fiontraíocht feadh Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh; agus ciste chun tacú le fiontair shóisialta a shaibhríonn agus a fheabhsaíonn ár bpobail, i measc bhearta eile.

Déanfaidh ranna eile giaráil ar Mhaoiniú na gCuntas Díomhaoin do raon éagsúil clár agus beart a thacaíonn le daoine aosta, imircigh, tuismitheoirí nua, daoine faoi mhíchumas agus le tinneas, cúramóirí, daoine siúl, leanaí agus daoine óga. Cuirfidh na tionscadail agus na cláir seo buntáistí sóisialta agus eacnamaíocha suntasacha ar fáil do dhaoine leochaileacha, cuirfidh siad feabhas ar shaol agus neartóidh siad pobail sna blianta atá le teacht.

 

Tábla Achoimre ar Bhearta faoin bPlean Gníomhaíochta 2018

Tugtar achoimre sa tábla seo a leanas ar na bearta agus an cistiú a leithdháileadh ar gach Roinn/Gníomhaireacht Rialtais ábhartha faoi Phlean Gníomhaíochta Chiste na gCuntas Díomhaoin 2018.

 

Roinn/Gníomhaireacht i gCeannas Uimh. Cur Síos Leithdháileadh Uasta
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 1 Fiontair Shóisialta €2,000,000
2 An Scéim Foláirimh do Sheanóirí €4,250,000
3 Ionaid Nua d’Oibrithe Deonacha €1,200,000
4 Úsáid éifeachtach a bhaint as an teicneolaíocht chun tacú le daoine scothaosta cónaí ina bpobal féin €500,000
5 Bearta atá Dírithe go Sonrach ar Chuimsiú Sóisialta €260,000
6 Sláinte agus Folláine sa Phobal €1,500,000
7 Tacaí Leabharlainne do Phobail atá Imeallaithe agus faoi Mhíbhuntáiste €650,000
8 An Clár Leabharlainne Poiblí um Chothromas Digiteach agus Cuimsiú Sóisialta (Áiseanna Acmhainne Digití) €2,000,000
9 Tionscnaimh Oideachais agus Fostaíochta i bPobail faoi Mhíbhuntáiste €1,600,000
10 Tacú le Fostaíocht feadh Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh €1,000,000
11 Nuálaithe Sóisialta Óga €300,000
12 Aláraim Aonocsaíd Charbóin €115,000
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 13 Daoine a Aistriú ón Easpa Dídine go Tithíocht Fhadtéarmach €3,000,000
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 14 Feachtas Feasachta maidir le Ceannach Gnéis a Choiriúlú €250,000
15 An Clár Infhostaitheachta agus Cuimsithe do Mhná Imirceacha (Céim 2) €500,000
16 Seirbhís Idirghabhála an Lucht Siúil €500,000
17 Ceithre Thionscadal um Fhorbairt an Phobail Romaigh a Bhunú €1,000,000
18 Leanúint leis an tSeirbhís Athstiúrtha don Óige de chuid an Gharda Síochána agus í a Leathnú €3,148,588
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 19 Oiliúint agus Seirbhís Tacaíochta do Chúramóirí €1,000,000
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 20 Boscaí Babaí €700,000
21 Málaí Leabhar €100,000
22 Big Brother Big Sister €791,725
23 Samhail Taispeána um Thacaíocht Teiripe Inscoile agus Réamhscoile €750,000
An Roinn Oideachais agus Scileanna 24 Nuálaithe Sóisialta Óga €45,000
25 Time to Count €50,000
26 Teanga Chomharthaíochta na hÉireann €170,000
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 27 An Straitéis um Shlatiascaireacht do Thosaitheoirí €70,000
28 Téigh ag Iascaireacht – An Tionscnamh um Shlatiascaireacht do Thosaitheoirí €323,250
An Roinn Cosanta 29 An flít feithiclí agus trealamh eile i gCosaint Shibhialta a uasghrádú €500,000
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 30 Moil Spóirt agus Ghníomhaíochta Fisiciúla sa Phobal €1,225,000
31 An Mol Náisiúnta Oideachais agus Oiliúna Spóirt €1,105,000
32 Bearta spóirt do phobail faoi mhíbhuntáiste chun tacú leis an bPlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil €2,670,000
An Roinn Sláinte 33 An Clár Forbartha agus Sláinte Pobail €710,000
34 An Suirbhé Náisiúnta ar an Soláthar Reatha Iompair laistigh de Sheirbhísí Míchumais €80,000
35 Modúl Ríomhfhoghlama a Fhorbairt le haghaidh Treoracha Nua €95,000
36 Comhordaitheoirí Aistrithe Pobail €450,000
37 Tionscnaimh um Chur Chun Cinn na Sláinte do Dhaoine faoi Mhíchumas agus dá gCúramóirí/dá nDaoine Muinteartha ina bPobal/ina dTeach féin €150,000
38 Tacú leis an gCiste Éire Shláintiúil €500,000
39 Cur i bhFeidhm Náisiúnta an Chláir Oiliúna Néaltraithe do Bhaill Foirne Chúram Baile FSS €974,667
40 An Tionscadal um Ionaid Acmhainní Néaltraithe agus For-rochtain Néaltraithe €2,200,000
41 Seirbhís Cuimhne Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas Intleachta €501,547
42 Néaltrú a Thosaíonn go Luath a Fháthmheas €35,000
43 Comhordaitheoir Gníomhachtaithe Pobail don Néaltrú €90,000
44 Cur i bhFeidhm Trialach na hUirlise Measúnaithe Riachtanas don Chúramóir (an Uirlis Measúnaithe Aonair) €180,000
45 Gairm Deontas le haghaidh Cláir Ghníomhaíochta Fisiciúla do Dhaoine Scothaosta €500,000
IOMLÁN:  

€39,739,777

Menu