Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

Mar Aire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas cuirim failte seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ag an tAire Oideachais, Richard Bruton TD agus tá mé ag spreagadh scoileanna i nGaeltachtaí páirt a ghlacadh sa Scéim

Tá an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ina phríomhchuid den chéad Polasaí Stáit riamh do Oideachas Gaeltachta a sheol mé leis an tAire Bruton agus an Taoiseach Éanna Ó Coinnigh i Deireadh Fómhair seo caite.

Is é aidhm fhoriomlán an Bheartais a chinntiú d’ardchaighdeán agus oideachas cuí lán-Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta ag tacú le húsáid na Gaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht.

Tá go dtí an 15 Meitheamh ag scoileanna i gceantair Ghaeltachta spéis a léiriú go bhfuil siad ag iarraidh páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. Caithfear cinneadh na scoile maidir le páirt a ghlacadh sa Scéim a dhéanamh i gcomhairle le pobal na scoile uile   Beidh ar na scoileanna pleananna gníomhaíochta a dhréachtú chun criterial don Scéim a bhaint amach.

Ciallóidh rannpháirtíocht sa Scéim, i measc rudaí eile, thumoideachas iomlán i nGaeilge do ranganna naíonán, thumoideachas iomlán do gach ábhar seachas Béarla agus teangacha iasachta, plean a fhorbairt chun a chinntiú gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáid, teagaisc agus sóisialta na scoile, tosaíochta a thabhairt do úsáid na Gaeilge i mbun cumarsáide le tuismitheoirí agus leis an bpobal i gcoitinne, agus earcú foirne inniúil sa Ghaeilge.

Beidh scoileanna a thacú ar a dturas i dtreo Aitheantas Scoile Gaeltachta thar thréimhse cúig bliana, scéim chéim-bhunaithe ag tosú i mí Mheán Fómhair. Tá clár tacaíochtaí lena n-áirítear seimineáir do phobail, forbairt breise leanúnach ghairmiúil do mhúinteoirí, laethanta riaracháin breise agus clúdach ionadaíochta chun cuidiú leis na hullmhúcháin chomh maith le deontas speisialta le leithdháileadh ó Aibreán 2018 chun cuidiú leis na costais a bhaineann le acmhainní nua trí meán na Gaeilge. Beidh uaireanta breise ar fáil do scoileanna dara leibhéal atá ag glacadh páirt chun leo tacú le pleanáil gnímh idir 2-5 uair an chloig in aghaidh na seachtaine ag brath ar mhéid na scoile.

Cuirim fáilte ar leith roimh leithdháileadh an tAire Bruton a chruthófar dhá phost nua in OÉ Gaillimh ar bhonn iasachtaí, chun cur leis an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO), in OÉ, Gaillimh  chun inniuchan an soláthar de mhúinteoirí iar-bhunoideachais don teagasc trí mheán na Gaeilge a neartú

Ní mór an cinneadh le bheith mar chuid d’Aitheantas Scoile Gaeltachta agus an pholasaía chuir i bhfeidhm ina dhiaidh sin a tógáil i gcomhairle le agus le rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara scoile lena n-áirítear an mbord bainistíochta, príomhoide, na múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí. Tá mé cinnte go gcuidiú an scéim nua le neartú An Ghaeilge sna scoileanna agus níos tábhachtaí sna pobail agus leis sin ag cinntiú go leanfar leis An Ghaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht.

 

Menu